Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi fyzickou osobou Václav Mašek, IČO 46810811, DIČ CZ6910272072, dále jen "prodávající", na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen "kupující"), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 89/2012 Sb. (dále jen "o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Právní vztahy mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou se řídí obchodními podmínkami a zákonem č. 513/1991Sb. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků o způsobu použití a údržby výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

Ceny zboží

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Objednání zboží

Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.


Nemožnost plnění, změna ceny a jeho následky

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, nebo objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatele zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně je oprávněn prodávající odstoupit.

Dodací lhůty

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě je termín dodání uveden u nabízeného zboží na internetových stránkách prodávajícího, či případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do tohoto termínu, sdělí toto prodávající kupujícímu spolu s termínem dodání. V případě, že kupující nesouhlasí s novým termínem dodání, je povinen o tom informovat prodávajícího. Okamžikem doručení oznámení prodávajícímu o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího. Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

Místo dodání, ceny poštovného, balného a dopravy

Místo dodání prodávajícím kupujícímu je dle vyplněné objednávky. Způsob dodání zboží je dle nabídky prodávajícího Českou poštou. Poštovné se účtuje paušální částkou ve výši 129,-Kč za celou objednávku. Balné se neúčtuje. Zboží se dodává kupujícím pouze v rámci České republiky. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak, aby se předešlo poškození zboží. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody ve výši 30% z celkové částky dané objednávky. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s přiloženým dokladem, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s přiloženým dokladem má kupující nárok na výměnu zboží dle dokladu.

Platební podmínky


Objednané zboží je prodávajícím kupujícímu zasíláno výhradně na dobírku, která zahrnuje cenu objednaného zboží a paušální náklady ve výši 129,-Kč spojené s dopravou.

Odstoupení od smlouvy - kupující

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. e-shopu, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství. Kupní cena včetně poštovného je vrácena prodávajícím kupujícímu při vrácení zboží prostřednictvím přepravce. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu.

Odstoupení od smlouvy všeobecně

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným.

Zrušení smlouvy dohodou

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží a nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

Reklamace


Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád. Viz níže.

Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

Ochrana osobních údajů


Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro obchodní účely. Tato data nejsou zpřístupněny třetím subjektům. Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu je jediným vlastníkem informací získaných při Vašem nákupu. Tyto údaje slouží pouze k vyřízení samotné objednávky. Potřebné údaje se poskytují pouze dopravci České poště k realizaci objednávky. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze. Využíváním služeb tohoto internetového obchodu zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování.

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Při řešení reklamace kupujícího se postupuje podle z.č. 89/2012 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy. Záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.povlecenilozni.com a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující převzetím zboží od dopravce.

Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží


Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží doporučujeme ihned prokazatelným způsobem kontaktovat prodávajícího k odstranění těchto vad. Nároky kupujícího řeší § 616 o.z. V případě kupujícího se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Podmínky záruky

Délka záruky se poskytuje v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží. Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:
-vypršením záruční lhůty
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem

Postup při uplatnění a vyřizování reklamace - kupující


Kupující má právo ve smyslu § 625 o.z. uplatnit reklamaci výrobků přímo u prodávajícího, kdy v těchto případech se postupuje takto: Kupující zašle na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího uvedenou na fakturačním listu. Se zbožím doporučuje prodávající předložit fakturační list. V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok dle § 598 o.z. na vyřízení reklamace nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění. V závislosti na oboustranné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím může být tato lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, obsahuje protokol nově vydanou fakturu vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu.

Vady odstranitelné.
Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Výměna věci

Reklamace vad zboží, které je v den uplatnění reklamace skladem se provádí výměnou zboží. Pokud zboží není skladem v den uplatnění reklamace, může se kupující s prodávajícím dohodnout na konkrétním termínu dodání náhradního zboží. Prodávající po dodání náhradního zboží do skladu zašle kupujícímu nové zboží na náklady prodávajícího. Po dohodě se spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Vady neodstranitelné.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Podstatné porušení smlouvy.
Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem.V takovém případě může kupující:
a. požadovat výměnu zboží
b. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné
c. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
d. odstoupit od smlouvy

Nepodstatné porušení smlouvy.
Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou rozhoduje prodejce. Zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím.

Reklamace zboží poškozeného přepravou

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu zboží vliv na jeho obsah, je pracovník pošty povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku pošta vyřídí reklamaci. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu prodejci, který bude kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají platnosti dne 1.1.2014.